Noggrann bedömning av produktsäkerheten

Bra rengörings- och underhållsprodukter gör jobbet med hjälp av kemiska formler. Tillverkarna gör allt för att säkerställa att deras produkter är säkra för användning genom rigorösa tester och genom att tillhandahålla enkla anvisningar för användning och märkning. Men hur avgör tillverkarna vad som är säkert och inte? Hur fastställs nivåerna för "fara" och "risk"?

När det gäller säkerhetsegenskaperna hos kemiska ingredienser är det viktigt att förstå den exakta betydelsen av den terminologi som används. Måna använder exempelvis begreppen "fara" och "risk" som om de vore synonymer, men faktum är att dessa ord har helt olika betydelser!


Risk? Fara? Exponering? Vad är skillnaden?

"Faran" hos en kemikalie är dess inneboende förmåga att orsaka negativa effekter.
"Risken" är sannolikheten för att dessa effekter ska uppstå när kemikalien används. 

FARA:
Det sätt på vilket ett objekt eller en situation som kan orsaka skador på hälsan och/eller miljön

 x

EXPONERING:
Den omfattning i vilken mottagaren kan utsättas för skada till följd av – eller påverkas av – faran 

 =

 RISK
Risken att skadan verkligen kommer inträffa

Det är till exempel farligt att gå över vägen, eftersom det skulle kunna sluta med en olycka. Men det är ingen som föreslår att det ska förbjudas: i det här fallet minskar de riktlinjer och säkerhetsåtgärder som vidtas när handlingen utförs risken till en godtagbar nivå. Samma princip kan tillämpas på kemikalier.

För kemikalier måste en riskbedömning beakta inte bara de inneboende farorna hos kemikalien utan även hur dessa risker kan minskas genom att exponeringen begränsas till godtagbara nivåer. Därför är det viktigt att ge information om kemikalier som baseras på risker och riskbedömningar, för att kunder och slutanvändare ska få en god förståelse av de aktuella säkerhetsfrågorna. På så sätt visar branschen sitt engagemang för ansvarsfull användning av produkterna, både för människors säkerhet och för miljön.

 
 
Image

För vidare läsning:
Cefic: Risk and Hazard - How they differ
Common A.I.S.E/Cefic risk assessment project

Hantera kemikalier: Bedöma och hantera risker 

För att hantera risker beaktar tillverkarna av produkter med kemiska ingredienser slutsatserna från riskbedömningarna när de utvecklar sina formler. Utifrån dessa slutsatser bestämmer de hur risken kan minskas och hur kunder och slutanvändare kan få relevant information om hur produkten ska användas på ett säkert sätt samt lämpliga riskbegränsande åtgärder som ska vidtas. Denna information kommuniceras via olika kanaler, bland annat på tillverkarens webbplats, via kundtjänst samt på produktens etikett eller förpackning.

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français