Läs alltid etiketten

Våra produkter är utformade för att vara säkra för den avsedda användningen. Det är dock mycket viktigt att noga läsa etiketten innan du använder en produkt, särskilt om den innehåller ingredienser som kan vara farliga. 

Det här avsnittet innehåller några praktiska tips som kan hjälpa dig att förhindra missbruk eller olycksfall, samt viktig information om vad du ska göra i en nödsituation. Lägg till den här sidan som favorit, så att du snabbt kan komma åt den.

VID EN NÖDSITUATION
1) Håll dig lugn
2) Sök efter information för nödsituationer på etiketten och följ anvisningarna om första hjälpen:
a. Förtäring: Framkalla inte kräkning, kontakta läkare eller giftinformationscentralen direkt
b. Kontakt med ögon eller hud: skölj noggrant med rent vatten och kontakta läkare om irritation eller smärta kvarstår. Om du bär kontaktlinser, ta ut dem direkt.
c. Allergisk reaktion: Kontakta läkare eller räddningstjänst vid svullnad i halsen
3)  Vid ett nödläge, kontakta läkare.  Vid akuta fall: Ring 112 och begär Giftinformation
Vid övriga fall: Gå in på www.giftinformation.se eller ring 08-331231

FÖRHINDRA OLYCKOR
1) Läs alltid etiketten och följ instruktionerna för säker användning
2) Vid hantering av frätande produkter, använd skyddskläder och utrustning som handskar eller skyddsglasögon
3) Sörj för god ventilation.  Arbeta utomhus när det är möjligt.
4) Barn får inte finnas i närheten när farliga produkter används. Lämna aldrig produkten vid hinken eller framme på bänken.
5) Tänk på att ett barnsäkert lock inte garanterar att barn inte kan öppna förpackningen, det gör det bara svårare för dem.  Förvara alltid farliga produkter oåtkomligt för barn, helst inlåsta.
6) Avlägsna aldrig etiketterna, kontrollera att etiketterna är läsbara.
7) Blanda aldrig två eller flera produkter: Det kan orsaka farliga kemiska reaktioner.
8) Förvara alltid produkterna i originalförpackningen. Om du använder refillförpackningar ska alltid samma behållare användas (för att undvika att olika produkter blandas). Se även till att barn inte är närvarande när du fyller på.
9) Stäng förpackningen (eller skölj den) innan du slänger den.

REGEL NR 1: LÄS ETIKETTEN!

Vissa typer av hushållsprodukter, som propplösare eller blekmedel, kräver särskild försiktighet och är därför märkta med särskilda farosymboler. Om du hittar en farosymbol på etiketten ska du aldrig använda produkten förrän du har läst varningen och vidtagit de rekommenderade försiktighetsåtgärderna.

Enligt lag måste alla potentiellt farliga produkter vara försedda med säkerhetsinformation på etiketten. Det är viktigt för konsumenterna att läsa denna information, så att de är medvetna om riskerna och kan vidta nödvändiga åtgärder för att garantera en säker användning av produkten. Etiketten berättar också vad du ska göra i händelse av felaktig användning eller olycka. 

Ha alltid produkten med dig när du ringer en läkare, giftinformationscentralen eller företaget för att kunna läsa det som står på etiketten för personen i telefonen. Då kan personen ge dig exakta råd. Om du går till läkaren ska du ta med dig produkten i originalförpackningen.

Obs! Farosymbolen gäller endast för produkten sådan som den är i förpackningen.

VID OLYCKOR ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING:

Förtäring
Var beredd på att uppge följande information till läkaren:
 - Vilken produkt har förtärts
 - Hur mycket av produkten har förtärts (en bit, en klunk, en mugg etc.)
- Vid vilken tidpunkt förtärdes produkten
- Symptomen
 - Första hjälpen-åtgärder som har utförts
 - Patientens ålder och/eller vikt.
- Kända allergier

Läkaren kan då kontakta giftinformationscentralen och kontrollera produktens toxicitet samt få information om lämplig behandling. 

Huden
När farliga produkter kommer i kontakt med huden måste den sköljas noggrant med rent, ljummet vatten. Vid frätande produkter, skölj i minst 10-15 minuter. Om du är osäker och/eller om smärtan kvarstår ska du besöka läkare. För mer information om giftiga ämnen och de symboler som finns på förpackningen, läs avsnittet "Läs etiketten" .

Ögonen
Vid stänk av frätande ämnen i ögonen måste du skölja ögonen noggrant med rent, ljummet vatten. Om du bär kontaktlinser ska du ta ut dem omedelbart efter kontakt med produkten, ämnen som kan samlas i tårvattnet bakom linserna, förhindrar att ämnet sköljs ut. Glöm inte att spola under ögonlocken också. Om du är osäker och/eller om smärtan kvarstår ska du besöka läkare.

Inandning
Vid oavsiktlig inandning är den första åtgärden att andas in frisk luft. Se till att ingen annan går in i rummet efter att du har lämnat det innan det har ventilerats ordentligt. Om du är osäker och/eller om smärtan kvarstår ska du besöka läkare.

 

 


 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français