Livscykelanalys – grunderna

Life Cycle

Livscykelanalysen (LCA) är ett verktyg som studerar miljöaspekterna och de eventuella effekterna under en produkts livscykel – "från vaggan till graven". När det gäller tvätt- och diskmedel och rengöringsprodukter, beaktar LCA kriterier som omfattar allt från val av råvaror till produktion, distribution, användning och avfallshantering.

När det gäller hållbar utveckling är det viktigt att hela livscykeln för produkten beaktas. Till exempel bör man inte bara titta på hur produkten är tillverkad (design, tillverkning, förpackning, distribution) utan också hur den används. De allmänna kategorierna för miljökonsekvenser omfattar resursanvändning, människors hälsa och ekologiska konsekvenser (t.ex. vatten, energi, avfall).

LCA-diagrammet nedan visar att den största effekten av tvättmedel i ett hushåll uppstår under användningen. Att uppmuntra konsumenterna att bidra, dvs. att ändra sitt beteende till mer hållbara konsumtionsmönster, är därför ett av de mer lovande sätten att skydda miljön.

Livscykelanalys av kompakt tvättmedel och tvättprocessen
(källa: A.I.S.E. LCA Task Force)

Livscykelanalys


Life Cycle Analysis

Obs! COD, Chemical Oxygen Demand.

Som diagrammet visar, anger livscykelanalysen att utsläppen är särskilt höga under användnings- och avfallshanteringsfaserna för tvättmedel. Alla sänkningar av förbrukningen och tvättemperaturerna påverkar också energieffekten vid tillverkning och transport, förpackning och fast avfall – och därmed den totala miljöpåverkan. Detta understryker behovet av att främja en hållbar design och konsumtion.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français