Biologiskt nedbrytbara produkter – bättre för miljön

För att främja hållbarheten arbetar tillverkarna hårt med att minska miljöpåverkan från produkterna. Ett sätt att göra detta är att främja användningen av ingredienser som är biologiskt nedbrytbara. 

Biologisk nedbrytning är det naturliga sätt på vilket organiskt material bryts ner av bakterier. Bakterier finns i stora mängder i reningsverk, jord och vattendrag och de växer genom att bryta ner kemikalier i mindre föreningar, näringsämnen och vatten. Eftersom många av komponenterna i rengöringsmedel huvudsakligen består av kolatomer (dvs. de är organiska material), kan bakterier omvandla denna ingrediens till CO2, vatten och näringsämnen. När detta sker utgör ingrediensen inte någon risk för miljön eftersom CO2, vatten och näringsämnen är ofarliga.

Det finns två vanliga former av biologisk nedbrytning: aerob nedbrytning som sker i närvaro av luft och anaerob som sker i frånvaro av luft. Nedbrytningsprodukterna vid aerob biologisk nedbrytning är koldioxid, vatten och mineralsalter medan den anaeroba processen är mindre effektiv men också mindre riklig och kan resultera i uppkomst av metan eller andra mindre kolväten. 

Fullständig biologisk nedbrytbarhet innebär den nivå av biologisk nedbrytning som erhålls när komponenten är fullständigt förbrukad av mikroorganismer i närvaro av syre och helt brutits ned till koldioxid, vatten och mineralsalter.

Den primära biologiska nedbrytningen beaktas främst med avseende på tensider, som är det huvudsakliga aktiva ämnet i ett tvättmedel. Den kallas "primär" eftersom den är första steget i den biologiska nedbrytningsprocessen för dessa tvättaktiva medel. Detta inledande biologiska nedbrytningssteg leder till en förlust av ytaktiva egenskaper, vilket samtidigt eliminerar toxiciteten hos det aktiva medlet.

Sedan slutet av 1970-talet, har reglerna krävt att tillverkarna bevisar den primära nedbrytningen hos anjoniska och icke-joniska tensider. För närvarande uppfyller huvuddelen av tensiderna i tvättmedel, inklusive katjoniska och amfotera tensider, ännu strängare krav med avseende på den slutliga biologiska nedbrytningen.

I och med införandet av EU:s tvätt- och rengöringsmedelsförordning (EG) 648/2004 i oktober 2005 blev det obligatoriskt med bevis på fullständig biologisk nedbrytbarhet inom hela EU för alla grupper av ytaktiva ämnen som används i rengöringsmedel för hemmet. Om du vill veta mer om biologisk nedbrytbarhet, klicka här

Biodegration

 I rengöringsmedel och tvättmedel används många organiska komponenter, vid sidan av tensider är även t.ex. enzymer och parfym organiska komponenter.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français