Förpackning och avfallshantering

Image Förpackningsoptimering och "omhändertagande av förpackningar" är områden där gemensamma insatser från branschen, konsumenter och lokala myndigheter kan göra stor skillnad.
Förpackningar är nödvändiga för rengöringsmedel och underhållsprodukter liksom för många andra varor.  Behållarna som produkterna levereras i är behövs för att säkerställa korrekt och säker transport, presentation på butikshyllorna och leverans av produkten till platsen för användningen.   Dessutom är förpackningarna viktiga för att ge konsumenten information om de tillverkade varorna, eftersom de anger viktig information om produkten, doseringen, användningen samt om säkerhetsinstruktioner.  Det är därför mycket viktigt att konsumenterna alltid läser etiketten.  

Vår bransch strävar efter att minska mängden förpackningar och söker efter lösningar som beaktar följande två möjliga frågor:

1. Minskning av förpackningens storlek/kompaktering:
Kompaktering innefattar att man gör tvättmedelspulvret mer koncentrerat. Därigenom minskas produktens storlek och vikt men produkten är lika effektiv som din stora kartong med tvättpulver.  Det är ett faktum att kompakttvättmedel kräver:

  • Mindre energi vid tillverkningen. 
  • Färre råvaror (dvs. mindre behövs per dos). 
  • Mindre produktmängd (och därmed mindre avfall). 
  • Mindre förpackningar

Optimerad förpackningsstorlek, tack vare kompaktering av produkter främjas därigenom eftersom de tar upp mindre plats vilket innebär att färre fordon används för transport av produkten.

Branschen introducerade sina första kompakterade tvätt- och diskmedel på marknaden under 1990-talet (källa: A.I.S.E.). Vår bransch fortsätter att införa kompakterade tvättmedel på marknaden och fortsätter samtidigt att titta på andra metoder för att optimera prestandan på sina produkter utan inverkan på miljön.

2. Utveckling av system för förpackningsåtervinning för att optimera användningen av förpackningsmaterial.
Sedan 1994 har EU-lagstiftningen lagt ut ansvaret för återvinning och återanvändning av förpackningsavfall på dem som hanterar förpackning i något skede av distributionskedjan. EU:s direktiv 94/62/EG från 1994 om förpackningar och förpackningsavfall syftar till att motverka uppkomsten av förpackningsavfall genom minskning, återanvändning, återvinning och andra former för upprepad användning.

Gröna punkten

Green Dot

Den gröna punkten är en mycket erkänd symbol i många europeiska länder. Företag som antar emblemet visar sitt engagemang i nationella system för förpackningsåtervinning som har inrättats i Europa.

Om du vill ta reda på mer om organisationen för förpackningsåtervinning i ditt land, gå till  http://www.pro-e.org/

Den gröna punkten är ett registrerat varumärke som ursprungligen infördes av Duales System Deutschland 1991 (som licensierar användningen av symbolen till andra system). I vissa medlemsstater används inte systemet med den gröna punkten och det är inte obligatoriskt att använda en sådan symbol. Mer information om dessa olika system kan fås från EUROPEN www.europen.be oeller, för system som använder den gröna punkten, från ProEurope www.pro-e.org.

År 1997 fattade Europeiska kommissionen ett beslut om identifiering av förpackningsmaterial (97/129/EG) och ett identifieringssystem upprättades för förpackningar av plast, papper eller fiberskivor, metall, trä, textil, glas eller kompositer. Identifieringen ska anges i mitten eller nedanför markeringarna om återvinning eller återanvändning. 

Användningen av detta numrerings- och förkortningssystem är frivilligt. Men företag som väljer att identifiera material i förpackningar som används inom EU är skyldiga att göra det i enlighet med detta kommissionsbeslut. 

Identifieringen av förpackningsmaterial skall inte förväxlas med andra symboler som ofta används på förpackningar för att främja återvinning eller förhindrande av nedskräpning eller för att kommunicera andra budskap om förpackningar till konsumenterna, såsom återanvändbarhet.


Image
Möbiusbandet
Möbiusbandet, med tre pilar som jagar varandra, är den internationellt erkända symbolen för återvinning. Varje pil representerar en aspekt av ett framgångsrikt program för återvinning: insamling, renovering/upparbetning till en ny produkt och slutligen köp av konsumenten. Symbolen används på varor som är återvinningsbara.


Image
Plast
Plastflaskor, behållare och förpackningar har oftast en symbol som anger vilken typ av plastharts som objektet tillverkats av. American Society of Plastics Industry (SPI) introducerade hartskodsystemet år 1988. Symbolerna som trycks på plastflaskor, behållare och förpackningar är en variant av de ursprungliga tre möbiuspilarna. De har ändrats till en enklare och tunnare version.
På en flaska finns symbolen vanligtvis i botten ingjuten i plasten som en relief och är därför inte alltid så lätt att hitta. Symbolen innehåller ett tal inom Möbiuspilarna, och oftast, men inte alltid, anges den kemiska hartsen nedanför i form av en akronym.  För mer information se www.europen.be
 

http://somnifere.info/zolpidem-10mg-en-ligne http://somnifere.info/stilnox-10mg-prix


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français