Lagkrav

Europeiska förordningar säkerställer att alla tvålar, rengöringsmedel och underhållsprodukter på marknaden är säkra för slutanvändaren och miljön. Inom EU styrs kemikalielagstiftningen genom REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).


Utöver regelefterlevnad, deltar medlemmarna i A.I.S.E. och Cefic i en mängd frivilliga initiativ för att säkerställa kvalitet, säkerhet och miljöprestanda hos de produkter du använder i hemmet eller på jobbet.

Olika delar av EU-lagstiftningen tillämpas på de olika faserna i produktens livscykel, från design, tillverkning och leverans till användning, avfallshantering och återvinning. Du kan läsa mer om detta i det bifogade PDF-dokumentet.


Life Cycle

Nedan finns en lista över de viktigaste EU-förordningarna som reglerar vår bransch:

EU:s preparatdirektiv/EUs förordning för klassificering, märkning och förpackning (CLP): Detta direktiv gäller för preparat, dvs. "blandningar" av kemiska ingredienser, exempelvis sådana som bildar ett pulvertvättmedel. Direktivet ger vägledning om hur alla beredningar ska identifieras och klassificeras med avseende på den fara de utgör för människors hälsa och för miljön. Det gäller exempelvis brandfarlighet, toxicitet, effekter när de frisläpps i vatten etc. Det ger också vägledning om märkning och förpackning av kemikalier som används i produkter. Denna märkning kan antingen finnas på förpackningen, vilket är fallet för konsumentprodukter, eller anges i säkerhetsdatablad för professionella produkter som används i industriella tillämpningar. EU:s direktiv om farliga ämnen (DSD): Detta direktiv gäller för enskilda kemiska ämnen eller ingredienser i beredningar. För mer information om lagstadgad märkning, se avsnittet om säkerhetsinformation. Dessa två direktiv ersätts gradvis av förordningen om klassificering, märkning och förpackningar (CLP) som är anpassad till globala harmoniserade regler. De huvudsakliga principerna för klassificering och märkning av kemikalier är desamma, men symboler och fraser som skrivs på förpackningarna ändras. För mer information om kommande ändringar, klicka här.

Begräsningar om användning och utsläppande på marknaden: Vid en oacceptabel risknivå fastställer REACH vilka begränsningar som ska tillämpas, till exempel ett förbud mot försäljning av en viss kemikalieingrediens till allmänheten.

Image
EU:s tvätt- och rengöringsmedelsförordning: Denna förordning har gällt sedan 2005, då den ersatte de olika tidigare lagstiftningsåtgärderna. Den kräver att tensider i tvättmedel uppfyller stränga kriterier för biologisk nedbrytning. Detta är viktigt för miljöskyddet eftersom de flesta tvättmedel och rengöringsmedel släpps ut i avloppet och behandlas i reningsverk. I förordningen krävs också att specifik produktinformation görs tillgänglig på förpackningen och via internet, t.ex. låga halter av allergener. Den här förordningen har utökats till att reglera fosfat i tvättmedel för konsumenter i alla EU-länder från och med 2013. Det kommer att följas av begränsningar för fosfat i maskindiskmedel i framtiden (EU förordning nr 259/2012).


Länkarna nedan förklarar fördelarna med denna förordning för konsumenter och företagskunder i EU:

- A.I.S.E:s webbplats om tvätt- och
- rengöringsmedelsförordningen
- Broschyr för företagskunder
 
EU:s biociddirektiv: Detta gäller insektsmedel och produkter med antimikrobiella egenskaper, exempelvis desinfektionsmedel. Direktivets främsta syfte är att säkerställa en harmoniserad EU-marknad för biocidprodukter.  Direktivet kräver en mycket noggrann bedömning av varje biocid. Varje desinfektionsmedel behöver få ett godkännande innan det säljs. En ny förordning om biocidprodukter antogs 2012. Den kommeratt upphäva och ersätta direktiv 98/8/EG och kommer att träda i kraft den 1 september 2013.

Mer information om BPD finns i avsnittet om biocider på A.I.S.E :s webbplats och i broschyren 

REACH: EU:s förordning om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals): REACH syftar till att förbättra säkerheten och miljöpåverkan hos kemikalier genom att kartlägga deras inneboende egenskaper. REACH, som trädde i kraft den 1 juni 2007, har blivit den paraplyförordning som styr försäljning av kemikalier och de produkter där kemikalierna ingår. Ingredienser som används i tvätt- och diskmedel och rengöringsprodukter omfattas gradvis av REACH och genomgår därför en systematisk och noggrann granskning med avseende på faror och risker.Mer information finns på webbplatserna som tillhör A.I.S.E. och Cefic .

FN:s GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier: Det är det globala paraplyet över CLP-förordningen. Systemet syftar till att skydda arbetstagare, konsumenter och miljö. Denna nya EU-förordning ersätter DPD/DSD och kompletterar REACH-lagstiftningen.  För ytterligare information vänligen besök A.I.S.E:s och/eller Cefics webbplats. 

EU:s direktiv om produktsäkerhet innehåller ett ramverk med krav och standarder för tillverkare och distributörer för att garantera säkerheten hos konsumentprodukter som säljs i Europa. Genom Rapex (Rapid Alert System) finns möjlighet att omedelbart dra tillbaka farliga produkter från marknaden i alla länder inom EU.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français