Hållbarhet – branschdeklaration fastställer standarder

A.I.S.E:s deklaration om hållbar rengöring lanserades 2004 i alla EU-länder plus Norge, Island och Schweiz. Den täcker alla produktkategorier för tvålar, rengöringsmedel och underhållsprodukter, både inom hushållssektorn och industri-/institutionssektorn. Detta frivilliga initiativ bröt ny mark genom att främja införandet av metoder för hållbar förvaltning på alla stadier i produktens livscykel.

Image
Syftet med deklarationen är att den ska sträcka sig längre än kraven i lagstiftningen och säkerställa att produkter, under hela livscykeln, tillverkas på det säkraste och miljömässigt mest ansvarsfulla sätt som är möjligt. Den syftar också till att se till att produkterna är säkra för den avsedda användningen och att all relevant säkerhetsinformation och information om optimal användning görs tillgänglig för konsumenterna. Målet är att gå mot mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster.

Företag som ansluter sig till deklarationen måste genomgå granskningar från externa, oberoende parter samt EU:s årliga granskning med avseende på vissa nyckelresultatindikatorer som mäter ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

Varje år kommer AISE att redovisa framstegen i en hållbarhetsrapport som tar upp ett antal nyckelindikatorer som visar hur branschen presterat på EU-nivå. Där ingår bland annat indikatorer för vattenkonsumtion och genomsnittlig energiförbrukning per producerat ton. 

Ända från första början har deklarationen betraktats som ett långsiktigt, levande initiativ. Det kommer med andra ord att fortsätta utvecklas för att få fram en hållbarhetspraxis för hela sektorn. Deklarationen uppdateras regelbundet, vilket är en garanti för att den fortsätter att erbjuda det mest avancerade programmet för främjande av bästa hållbarhetspraxis i branschen med LCA och vetenskap som grund.

 

Nyheter 2010
Aktualiseringen av deklarationen 2010 är den första stora uppdateringen. Den introducerar en hållbarhetsgaranti för individuella produkter, märkta med en utökad deklarationslogotyp. Den kan erhållas av företag som anslutit sig till den uppdaterade deklarationen 2010 genom att frivilligt ansluta sig till de nya avancerade hållbarhetsprofilerna (Advanced Sustainability Profile, ASP) för produktkategorier.

Länkar
Konsumentsidor för deklarationen

Broschyr om deklarationen
AISE:s hållbarhetsrapporter
Deklarationens hemsida
A.I.S.E:s första rapport om hållbarhet 2006 (uppgifter från 2005)

A.I.S.E:s andra rapport om hållbarhet 2007 (uppgifter från 2006)
A.I.S.E:s tredje rapport om hållbarhet 2008 (uppgifter från 2007)
A.I.S.E:s tredje rapport om hållbarhet 2009 (uppgifter från 2008)

Frivilliga initiativ
A.I.S.E. och Cefic har utvecklat ett antal frivilliga initiativ på området för hållbar utveckling. Syftet med dessa initiativ är att sprida information och uppmuntra en hållbar användning av rengörings- och underhållsprodukter i hemmet och på arbetet. För information om andra frivilliga initiativ, gå till avsnittet Initiativ .

 

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français