Tekniska innovationer

Vår bransch har alltid kontinuerligt förbättrat effektiviteten hos produkterna. Vi har också arbetat hårt med att vara proaktiva i frågor som "säkerhet" och "miljö". Nedan följer några av branschens milstolpar.


Första branschinitiativen för säkrare produkter
Under 1930-talet och början av 1940-talet var tvål det föredragna ytaktiva ämnet (tensid) i tvättmedel. Efter kriget skedde en snabb utveckling av sammansättningen hos tvättmedel. Möjligheten att använda petroleumbaserade alkylater ledde till lanseringen av tetrapropylen-bensensulfonater som tensider i stället för tvål.

Det dröjde dock inte länge förrän de negativa effekterna på miljön började visa sig. I slutet av 1950-talet bildades skum i floderna i hela Europa. Undersökningar visade att orsaken var tetrapropylen-bensen i tvättmedel. Den otillräckliga biologiska nedbrytbarheten hos denna förening bedömdes som en bidragande orsak till problemet.

Branschen reagerade genom att införa nya biologiskt nedbrytbara linjära alkyl-bensen-tensider och 1967 upprättades ett frivilligt avtal på europeisk nivå om att undvika användning av tetrapropylen-bensensulfonat-tensider. Detta minskade kraftigt miljöbelastningen från tvättmedel och var ett tidigt exempel på branschens proaktiva och frivilliga arbete för att bemöta ett miljöproblem, utan behov av lagstiftningsåtgärder.

 

Nya maskiner, nya textilier, ny utveckling
I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet förändrades tvättmaskinsmarknaden genom införandet av de frontmatade maskinerna. Dessa maskiner krävde nya tvättmedel med helt andra egenskaper, däribland låg skumproduktion. Dessutom hade nya textilier med syntetmaterial som nylon och polyester införts, vilket krävde lägre tvättemperaturer.

Under 1970-talet uppstod ett problem i vissa områden i Europa där vattnen blev alltmer eutrofierade, dvs. rika på näringsämnen som främjar tät växtlighet. När växtligheten sedan bryts ned dödas djurlivet av syrebrist. Återigen reagerade branschen snabbt och effektivt och utvecklade fosfatfria tvättmedel (t.ex. zeoliter och polymersystem). Nya ingredienser i tvätt- och diskmedel utvecklades också för att möjliggöra effektiv tvätt vid lägre temperaturer: enzymer för borttagning av proteinhaltiga fläckar (infördes för första gången i ett tvättpulver 1963), amylasenzymer för borttagning av stärkelserik smuts (1973) och lågtemperaturaktivator för blekmedel (TAED) år 1978, som möjliggjorde blekning vid 60°C i stället för vid kokpunkten.

När det gäller den biologiska nedbrytbarheten hos ingredienserna, och enligt direktivet om biologisk nedbrytbarhet 73/404, ingick branschen ett frivilligt avtal år 1975 om att inte använda alkylfenol-etoxilater i tvättmedel, på grund av deras dåliga biologiska nedbrytbarhet. Om du vill veta mer om den senaste utvecklingen inom det här ämnet, gå till biologisk nedbrytbarhet

 

Mot en ökad effektivitet hos tvättmedel
Under 1980- och 1990-talet fortsatte det innovativa utvecklingsarbetet att ge ökad effektivitet. Förbättringarna har resulterat i en minskning av mängden kemikalier och förpackningar som används per tvätt, med samma eller bättre tvättresultat.

Den tidiga fokuseringen på miljön fick branschen att göra stora investeringar och ägna mycket arbete åt att lösa problemet. Miljöforskare från A.I.S.E:s medlemsföretag har spelat en ledande roll och samarbetat med forskare och experter inom förvaltningen i många länder. Särskild uppmärksamhet har riktats mot miljöresultat och effekttestning, riskbedömning och på senare tid även livscykelanalys. Användningen av dessa verktyg har bidragit till en djupare förståelse för produktspecifikationens påverkan på miljön.

Efter undertecknandet av Riodeklarationen om miljö och utveckling år 1992 har branschen dessutom ökat sina ansträngningar för att utveckla produkter på ett mer hållbart sätt.

Mellan 1997 och 2002 införde A.I.S.E. en kodex för god miljövård för sina tvättmedel. Det har lett till minskad förbrukning av kemikalier och förpackningar samt ökad användning av ekologiska ingredienser med bättre biologisk nedbrytbarhet. Det har också gjort det möjligt för konsumenterna att sänka den genomsnittliga tvättemperaturen i Europa, vilket kraftigt minskar mängden förbrukad energi. 

Sedan början av 1990-talet har ett antal frivilliga initiativ inom området för hållbar utveckling tagits fram av A.I.S.E. och Cefic.  A.I.S.E:s "deklaration om hållbar rengöring" är det viktigaste initiativet för tvålar, rengöringsmedel och underhållsprodukter som säljs i Europa. För mer information om de senaste hållbarhetsinitiativen, klicka här


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français