Ingredienser som ingår i produkten

I oktober 2005 trädde EU:s tvätt- och rengöringsmedelsförordning (2004/648/EG) i kraft i alla EU-länder. De förändringar som infördes genom den nya förordningen påverkade märkningen och var avsedda att hjälpa konsumenter och användare av rengöringsmedel att fatta välgrundade beslut om produktval, använda produkten på ett säkert sätt och uppnå bästa möjliga resultat.

Etiketterna på rengöringsmedel innehåller en förteckning över ingredienserna. Detta har varit en vedertagen standard under längre tid. Enligt tvätt- och rengöringsmedelsförordningen måste etiketten dock innehålla mer detaljerad information om parfymämnen. Detta beslutades för att säkerställa att personer med allergier ska få korrekt information när de väljer en produkt. Alla konserverande ingredienser som tillsätts i produkten ska också anges på etiketten. Båda anges med INCI-namn, dvs. enligt den internationella nomenklaturen för kosmetikaingredienser.
Följande bestämmelser gäller märkningen på förpackningar för tvätt- och diskmedel som säljs till allmänheten.

Ingredienserna ska anges med följande viktprocentintervall:
– Mindre än 5%,
– 5 % eller mer, men mindre än 15%,
– 15% eller mer men mindre än 30 %,
– 30 % eller mer

Följande ingredienser ska anges på varje produkt när de används i koncentrationer över 0,2 viktprocent:

– Fosfater,
– fosfonater
, - anjontensider
, - katjontensider
, - amfotära tensider
, - icke-joniska ytaktiva ämnen
, - syrebaserade blekmedel
, - klorinbaserade blekmedel
, - EDTA och salter därav
, - nitrilotriättiksyra (NTA) och salter därav
, - fenoler och halogenerade fenoler
, - paradiklorbensen
, - aromatiska kolväten
, - alifatiska kolväten
, - halogenerade kolväten
, - tvål
, - zeoliter
, - polykarboxilater.

Följande kategorier av ingredienser, ska i förekommande fall anges oavsett deras koncentration:
– enzymer,
– desinfektionsmedel,
– optiska blekmedel,
– parfymer.

En komplett förteckning över ingredienserna ska göras tillgänglig på en webbplats av tillverkaren.
Om du vill ha ytterligare information om EU:s tvätt- och rengöringsmedelsförordning och vad den innebär för dig kan du ladda ner A.I.S.E:s broschyr om tvätt- och rengöringsmedelsförordningen.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français