Obligatorisk information om säkerhetsregler och obligatoriska symboler

Produkterna måste även innehålla vissa obligatoriska uppgifter om de är "klassificerade som farliga" enligt EU-lagstiftningen (preparatdirektivet 1999/45/EG). För konsumentprodukter anges denna information på förpackningarna. För professionella produkter anges informationen via säkerhetsdatablad samt på produktens emballage (förpackningar, trummor, etc.).

Farosymboler är utformade för att ge användaren en tydlig varning om ämnen eller blandningar som kan vara farliga. Farokategorin anges normalt i texten, nedanför symbolen, och följs alltid av standardfraser som förklarar typen av risk och försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att undvika skador. I Europa regleras användningen av varningssymboler för närvarande av preparatdirektivet. I Europa återges farosymboler på rengöringsprodukter i svart mot en orange bakgrund. Följande symbol (ett svart St Andrews-kors mot en orange bakgrund) innebär att produkten kan orsaka irritation på huden och/eller ögonen.
Image


Andra symboler kan visa på att produkten är skadlig på något annat sätt, till exempel att den är frätande. I sådana fall anges ordet "frätande" under själva symbolen.

Klicka här för mer information om säkerheten.

Det Europeiska märkningssystemet håller på att förändras; de svarta och orangea symbolerna kommer gradvis att ersättas med röda och svarta symboler senast 2015, tillsammans med ny text och ny layout. Detta drivs av globalt harmoniserade regler. Den nya Europeiska lagstiftningen heter CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging).

För mer information om kommande ändringar, klicka här .


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français