Allergier

Vad är en allergi?
En allergi är en överreaktion i immunförsvaret hos en person på något som normalt är ofarligt för andra människor. Vanliga ämnen som är kända för att kunna orsaka allergiska reaktioner är proteiner eller kemiska ämnen. Exempel: pollen, dammkvalster, mögelsporer, djurmjäll och livsmedel som jordnötter, ägg, mjölk, insektsbett, mediciner, konserveringsmedel och doftämnen. Det är ännu inte helt klarlagt varför vissa ämnen utlöser allergier och andra inte, eller varför bara vissa människor utvecklar en allergisk reaktion efter exponering för allergener.
Generellt kan allergier orsaka olika reaktioner som rinnande näsa, nysningar, klåda, utslag, svullnad eller astma. Det uppskattas att en av fyra personer kommer att drabbas av en allergi vid någon tidpunkt i sitt liv.
De ämnen som finns i rengöringsmedel/underhållsprodukter har dock sällan visat sig orsaka en allergisk reaktion. Även om ett fåtal personer kan få astmaliknande symtom, finns det mycket lite som tyder på att rengöringsprodukter orsakar luftvägsallergier.  Detsamma gäller för hudreaktioner, som kan orsakas av frätande eller irriterande ämnen, om de nödvändiga skyddsåtgärderna inte har vidtagits. Vissa känsliga personer kan ibland utveckla hudutslag, s.k. kontakteksem, även vid normal användning av rengöringsmedel. Det är dock endast 10 % av alla hudreaktioner som orsakas av allergier.

Om du misstänker att du har en hudallergi som orsakas av rengöringsmedel eller underhållsprodukter följer du dessa steg:
1. Om du har hälsoproblem som du tror kan ha orsakats av en eventuell allergisk reaktion mot något: Besök din läkare.
2. När du besöker din läkare tar du med en förteckning över alla produkter som du har använt under de föregående veckorna, tillsammans med förpackningen om det är möjligt. Ibland kan tyger eller smycken som du har burit också vara av intresse för läkaren. Tänk också på eventuella livsstils- och kostförändringar du kan ha gjort.
3. Läkaren kommer att hänvisa dig till en hudläkare om det behövs. Spara förteckningen över produkter och förpackningar så att du kan visa den för hudläkaren. Hudläkaren kan göra ett pricktest för att avgöra vilka ämnen du kan vara allergisk mot.
4. Om du får diagnosen allergi ger hudläkaren dig information om vilka ämnen du är allergisk mot, råd om hur du undviker ämnet/ämnena samt all behandling som krävs för att bli av med hudreaktionen eller andra reaktioner.
5. Se till att du vet det kemiska namnet (26 doftämnen och alla konserveringsmedel räknas upp tillsammans med sina INCI-namn* på etiketten) på ämnena i rengöringsmedlet eller underhållsprodukten genom att titta på etiketten och kontrolla motsvarande webbplats som ger information om ingredienserna. För mer information  HYPERLINK "http://uk.cleanright.eu/regulation.html" klicka här→ AISE-ref: infoga länk till förordningssida
6. För att undvika att allergin kommer tillbaka bör du undvika att utsätta dig för detta material igen så långt det är möjligt. Du kan göra detta genom att:
• Kontrollera de rengöringsmedel och underhållsprodukter som du redan har i ditt hem. Om någon produkt innehåller ämnet slutar du använda produkten eller vidtar försiktighetsåtgärder för att begränsa t.ex. hudexponering, exempelvis genom att bära handskar.
• När du väljer/köper rengöringsmedel eller underhållsprodukter ska du alltid kontrollera märkningen på samtliga produkter för att se om den innehåller ämnet du är allergisk mot. Kontrollera tillverkarens eller varumärkets hemsida för en fullständig förteckning över ingredienser
• Du kan också ringa eller skriva till tillverkarens kundtjänst för mer information om specifika ingredienser i deras produkter. (1 och 2)

Säkerhetstester av rengörings- och underhållsprodukter för att undvika utveckling av allergier
Företag som tillhandahåller konsumentprodukter på marknaden är ansvariga för att produkterna är säkra för avsett ändamål samt för förutsebar felaktig användning (eller överanvändning). För att säkerställa att produkterna används på ett säkert sätt, och på avsett sätt, bör du alltid läsa på förpackningens etiketter. (3)

Av alla de olika ingredienser som kan ingå i rengöringsmedel och underhållsprodukter anses dock doftämnen och konserveringsmedel vara de som med störst sannolikhet kan orsaka allergier. Båda dessa material används rutinmässigt i många typer av konsumentvaror som du kan komma i kontakt med dagligen. Det är relativt ovanligt att tvätt- och diskmedel och rengöringsmedel orsakar allergiska reaktioner. 

Konserveringsmedel
Konserveringsmedel ingår i tvätt- och diskmedel och rengöringsmedel för att säkerställa att produktens kvalitet bibehålls och inte försämras. Det finns ett mycket begränsat antal fall där människor har upplevt en allergisk reaktion mot konserveringsmedel i tvätt- och diskmedel. Konserveringsmedel anges alltid på etiketten med INCI-namnet*, så att du kan välja rätt produkt. (2 och 3)

Doftämnen
Ett doftämne består i allmänhet av en kombination av olika ämnen. Doftämnen finns i många konsumentprodukter. 

De 26 vanligaste doftämnesallergenerna har identifierats av den vetenskapliga kommittén för säkerhet hos konsumentprodukter (Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS. Den kallades tidigare SCCP). När dessa doftämnen förekommer i en halt över 0,01 % är det obligatoriskt att ange dem på produktens förpackningsetikett. Då kan konsumenterna fatta ett välgrundat beslut om huruvida produkten är lämplig för dem om de vet att de får allergiska reaktioner av dessa ämnen.
 
INCI*
INCI är den internationella nomenklaturen för kosmetiska ingredienser. Användningen av INCI gör det enkelt för konsumenter i alla länder, oberoende av språkskillnader, att lätt känna igen ingredienserna. På etiketten anges ämnenas INCI-namn.

Källor
: 1. NVZ-broschyr "Was- en reinigingsmiddelen"
2. AISE-broschyr "Förstå etiketten på rengöringsmedlet" (Understanding your Detergents label)
3. Procter & Gamble: "science in the box".


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français