Lagstadgad säkerhetsmärkning

Säkerhetsinformation om tvålar, rengöringsmedel och underhållsprodukter anges för närvarande på två sätt: 

– Genom faromärkning som kan vara lagstadgad
– Genom säkerhetsinformation som utvecklas proaktivt av A.I.S.E. för frivillig användning av företag.  Se symboler för säker användning.

Faromärkning: I vissa fall anger lagen att tillverkarna ska tillhandahålla faroinformation (farosymboler och motsvarande risk- och säkerhetsfraser) på etiketten. För att erhålla den information som avgör vilka farosymboler och säkerhetsmeningar som ska anges på etiketten, måste tillverkarna först klassificera sina produkter.  Klassificeringen av en produkt innebär noggrann analys av egenskaperna hos produktens beståndsdelar och deras koncentrationsnivå som, enligt direktivet om farliga ämnen och preparatdirektivet, kan betraktas som farliga*. Dessa två direktiv ersätts nu av en ny förordning om klassificering, märkning och förpacking av kemikalier (CLP-förordningen), som är anpassad till globala harmoiserade regler. Det betyder att ny varningsmärkning kommer grandvis att införas på förpackningarna till rengöringsprodukter. För mer information klicka här . De grundläggande principerna för säkerhetsbedömningar kommer att vara desamma.

Först måste tillverkarna bedöma de farliga egenskaperna hos alla ämnen i produkten. Sedan tillämpas beräkningsmetoden och/eller toxikologisk testning för att bedöma om produkten som helhet är farlig. 

Testnings- och beräkningsmetoderna är en del av EUs förordning om testmetoder (EG nr 440/2008), preparatdirektivet (99/45/EG) och CLP-förordningen (EG nr 1272/2008) . Det är de nationella myndigheternas roll att övervaka och se till att tillverkarna uppfyller de obligatoriska kraven på faroinformation på etiketten.

Den information om faromärkning som nämns ovan gäller för produkten så som den säljs i behållaren. Här beaktas med andra ord inte det faktum att de flesta produkter kan spädas före användning. Hur användaren kan komma i kontakt med ämnena (alltså öka eller minska risken för att exponeras för ämnenas farliga effekter, i förekommande fall) beaktas inte av lagen. Det innebär att etiketten på produkten baseras på hypotetisk faroinformation och att den inte informerar användaren om de faktiska effekterna som bygger på verklig konsumentexponering.  För mer information om skillnaden mellan risk och fara klicka här.

Ladda ner PDF-dokumentet om säkerhetsmärkning för mer information om symbolerna samt risk- och säkerhetsfraserna

 Ordet "farlig" har samma betydelse och används i samma sammanhang som i DPD

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français