Vanliga Frågor

  Allmänt

  1. Jag lider av olika allergier. Hur vet jag vilka produkter som lämpar sig för mig?
   Om du lider av olika allergier måste du kontakta din läkare för att ta reda på vilka allergener eller ingredienser som orsakar ditt problem. För att undvika en allergisk reaktion ska du välja produkter som inte innehåller detta eller dessa ämne(n). Det är ett lagstadgat krav att etiketterna ska innehålla mer information om ingredienser och att den kvalitativa utformningen av rengöringsmedel görs tillgänglig på en webbplats. Adressen till webbplatsen finns på produktens etikett. Du kan också kontakta företagets kundtjänst i det land du bor i. Ett telefonnummer och/eller en e-postadress ska anges på produktens etikett. Om du är osäker, tala med din läkare som kan beställa ett medicinskt datablad från företaget. För mer information klicka här
  2. Jag skulle vilja veta mer om en specifik produkt – hur går jag tillväga?
   Det viktigaste råd som tillverkarna av rengörings- och underhållsprodukter kan ge dig är också det enklaste: Läs alltid etiketten innan du använder en produkt. Information om en produkt kan även erhållas via tillverkarens kundtjänst eller webbplats. I enlighet med EU:s förordning om tvätt- och rengöringsmedel (2004/648/EG), ska tillverkarna tillhandahålla webbplatser med mer information om ingredienser som används i rengöringsmedlen. Klicka här för mer information om en rengörings- eller underhållsprodukt.
  3. Vad betyder den orange fyrkanten med ett svart kors? Varför har vissa produkter en varning om att de kan orsaka irritationer?
   Vissa obligatoriska uppgifter måste anges för rengörings- och underhållsprodukter om de är klassificerade som "farliga" enligt EU-lagstiftningen (preparatdirektivet 1999/45/EG). Denna symbol är den lägsta klassificeringsnivån för en produkt som klassificeras enligt den europeiska lagstiftningen. Produkter som klassificeras som irriterande för ögon och hud enligt lagstiftningen måste ha denna varningssymbol på förpackningen. För mer information om obligatoriska varningssymboler, klicka här
  4. Är alla tensider i rengöringsmedel nedbrytbara?
   Ja. Alla tensider i rengöringsmedel ska följa gällande EU-lagstiftning, exempelvis förordningen om tvätt- och rengöringsmedel (2004/648/EG). Denna förordning föreskriver att alla typer av tensider i rengörings- och underhållsprodukter (anjoniska, icke-joniska, katjoniska och amfotera tensider) måste vara fullständigt biologiskt nedbrytbara. Alla rengöringsmedel måste utvärderas och resultaten ska dokumenteras väl för myndighetskontroll. För mer information om nedbrytbarhet hos tensider klicka här. För mer information om tensider klicka här
  5. Är rengörings- och underhållsprodukter säkra att använda?
   Det är av intresse för vår bransch att se till att produkterna är säkra att använda. Vi vill självklart inte skada konsumenterna. Vid sidan av att alla rättsliga krav ska vara uppfyllda, lanserar vi aldrig en produkt om vi inte har tillförlitliga vetenskapliga uppgifter som visar att den är säker. På så sätt följer vi försiktighetsprincipen. Vi strävar efter säkerhet för människor och miljö och granskar regelbundet våra formler i ljuset av nya vetenskapliga data för att bibehålla en hög säkerhet.
  6. Används farliga kemikalier i rengöringsmedel och underhållsprodukter?
   Tillverkarna använder bara ingredienser som är nödvändiga för produktens funktion och enbart om ingredienserna anses vara säkra då de används enligt tillverkarens anvisningar. Den bakomliggande frågan här är "hur bedömer branschen att en ingrediens är säker?" Detta rör strategier kring faror och risker som diskuteras i avsnittet om SÄKERHET. Tillverkarna tar hänsyn till slutsatserna i riskbedömningar av kemikalier för att bestämma och tillämpa relevanta riskhanteringsåtgärder. När det har konstaterats att användningen av en ingrediens är säker på vissa villkor och att dessa villkor motsvarar korrekt, avsedd användning av produkten, betraktas denna ingrediens som säker för användning i produkten. Tillverkarna tillhandahåller all relevant information och alla relevanta råd på produktens etikett så att konsumenterna kan använda produkterna på ett säkert och effektivt sätt.
  7. Kan jag använda ett rengöringsmedel i kombination med andra rengöringsmedel?
   Du bör inte blanda rengörings- eller underhållsprodukter. All viktig information om hur man använder rengörings- och underhållsprodukter på ett säkert sätt och hur man får bäst resultat finns på produktens etikett. Genom att noggrant läsa och följa anvisningarna, kan användarna skydda sig själva och miljön och dessutom få optimala prestanda från produkten. För mer information klicka här. Se även symbolerna för säker användning
  8. Testar rengöringsbranschen någon av sina produkter på djur?
   Vi eftersträvar ett avskaffande av djurförsök. I över 20 år har vi strävat efter att minska, förfina och ersätta djurförsök med andra metoder. Tidigare har de allra flesta rengöringsmedel nått konsumenten utan någon testning av innehållet på djur och så kommer det att fortsätta även i framtiden. Djurförsök utförs endast när det inte finns någon alternativ metod. A.I.S.E. och Cefic stöder det gemensamma initiativet EPAA (European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing). EPAA är ett banbrytande samarbete mellan EU-kommissionen, stora företag och branschorganisationer från sju industrisektorer. Partnerna har åtagit sig att samla kunskap, forskning och resurser för att påskynda utveckling, validering och godkännande av alternativa metoder till djurförsök under en första femårsperiod.
  9. Vad gör branschen för att förbättra kvaliteten på informationen till konsumenterna?
   Branschen strävar efter att ge användarna tillgång till meningsfull och relevant information om hur man använder produkterna säkert, effektivt och på ett hållbart sätt. Det bästa sättet att göra detta är tydliga och lättförståeliga etiketter som ger råd om korrekt användning av produkten. Andra kommunikationskanaler är etiketter, webbplatser och kundtjänst. Denna gemensamma branschwebbplats är också exempel på denna strategi.
  10. Vilka åtgärder har vidtagits av branschen som svar på miljöfrågor?
   Vår bransch är fast besluten att ta itu med miljöfrågorna i ett globalt perspektiv som syftar till hållbar utveckling. Tillverkarna arbetar kontinuerligt med att förbättra effektiviteten och hållbarheten hos produktion och logistik, samt för att använda ingredienser som är mer miljövänliga. De deltar också i ett flertal initiativ för att informera konsumenterna om hur man använder produkterna på ett hållbart sätt. Klicka här om du vill veta mer om de viktigaste branschinitiativen

  Ingredienser

  1. Finns det konserveringsmedel i rengörings- och underhållsprodukter?
   Ja. Konserveringsmedel krävs i många rengöringsmedel och underhållsprodukter för att förhindra produktskador orsakade av mikroorganismer, samt för att skydda produkten från oavsiktlig nedsmutsning av konsumenten vid användning. För mer information om konserveringsmedel klicka här. För mer information om ingredienssäkerhet klicka här
  2. Orsakar daglig användning av rengöringsspray astma?
   Nej. De övergripande vetenskapliga bevisen stödjer inte denna idé. Fullständiga säkerhetsutvärderingar utförs innan någon produkt marknadsförs. Tillverkarna säkerställer att produkterna är säkra för användning genom rigorösa tester och genom att tillhandahålla anvisningar som är lätta att följa. För mer information om riskbedömning klicka här
  3. Är enzymer som används i tvätt- och diskmedel och underhållsprodukter säkra?
   Ja. Den nuvarande användningen av enzymer i tvätt- och rengöringsmedel utgör inga säkerhetsrisker för konsumenterna. Detta är väldokumenterat i publicerad litteratur. Enzymer är ogiftiga vid förtäring, de är enkelt och fullständigt biologiskt nedbrytbara och utgör inte någon risk för miljön. Många proteiner kan orsaka allergier genom upprepad inandning. Pollen, kvalster, djurmjäll och mjöl är välkända allergener vid inandning. Eftersom enzymer är proteiner är de också potentiella allergener vid inandning. Enzymallergier är dock bara en risk för dem som arbetar vid anläggningar som hanterar stora mängder enzymer, eftersom de löper risk för att vid upprepade tillfällen utsättas för betydande luftburna koncentrationer. Många års erfarenhet och många studier visar att de enzymer som används i tvätt- och diskmedel inte utgör någon risk för att orsaka allergier hos konsumenterna. Det finns inga belägg för att enzymer orsakar sensibilisering av huden (allergisk kontaktdermatit), en annan form av allergi som är förknippad med lågmolekylära substanser. De människor som arbetar vid enzymanläggningar och med tillverkning av tvätt- och diskmedel använder A.I.S.E:s riktlinjer för säker hantering av enzymer. För mer information om dessa riktlinjer, kontakta A.IS.E. För mer information om riskbedömning klicka här.
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français